طرح های آبیاری تبریز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تبریز

مناقصات لوله کانال تلگرام