طرح های آبیاری تاکستان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در تاکستان

مناقصات لوله کانال تلگرام