طرح های آبیاری بینالود

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بینالود

مناقصات لوله کانال تلگرام