طرح های آبیاری بیله سوار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بیله سوار

مناقصات لوله کانال تلگرام