طرح های آبیاری بیرجند

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بیرجند

مناقصات لوله کانال تلگرام