طرح های آبیاری بیجار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بیجار

مناقصات لوله کانال تلگرام