طرح های آبیاری بیت واوی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بیت واوی

مناقصات لوله کانال تلگرام