طرح های آبیاری بکان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بکان

مناقصات لوله کانال تلگرام