طرح های آبیاری بوکان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بوکان

مناقصات لوله کانال تلگرام