طرح های آبیاری بوشهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بوشهر

مناقصات لوله کانال تلگرام