طرح های آبیاری بوانات

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بوانات

مناقصات لوله کانال تلگرام