طرح های آبیاری بوئین میاندشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بوئین میاندشت

مناقصات لوله کانال تلگرام