طرح های آبیاری بوئین زهرا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بوئین زهرا

مناقصات لوله کانال تلگرام