طرح های آبیاری بهمئی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بهمئی

مناقصات لوله کانال تلگرام