طرح های آبیاری بهشهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بهشهر

مناقصات لوله کانال تلگرام