طرح های آبیاری بهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بهر

مناقصات لوله کانال تلگرام