طرح های آبیاری بهارستان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بهارستان

مناقصات لوله کانال تلگرام