طرح های آبیاری بهاباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بهاباد

مناقصات لوله کانال تلگرام