طرح های آبیاری بندر گز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بندر گز

مناقصات لوله کانال تلگرام