طرح های آبیاری بندر کنگان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بندر کنگان

مناقصات لوله کانال تلگرام