طرح های آبیاری بندر ماهشهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بندر ماهشهر

مناقصات لوله کانال تلگرام