طرح های آبیاری بندر انزلی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بندر انزلی

مناقصات لوله کانال تلگرام