طرح های آبیاری بندرلنگه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بندرلنگه

مناقصات لوله کانال تلگرام