طرح های آبیاری بندرعباس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بندرعباس

مناقصات لوله کانال تلگرام