طرح های آبیاری بناب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بناب

مناقصات لوله کانال تلگرام