طرح های آبیاری بم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بم

مناقصات لوله کانال تلگرام