طرح های آبیاری بغم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بغم

مناقصات لوله کانال تلگرام