طرح های آبیاری بشرویه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بشرویه

مناقصات لوله کانال تلگرام