طرح های آبیاری بشاگرد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بشاگرد

مناقصات لوله کانال تلگرام