طرح های آبیاری بستک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بستک

مناقصات لوله کانال تلگرام