طرح های آبیاری بزنجان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بزنجان

مناقصات لوله کانال تلگرام