طرح های آبیاری بردسیر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بردسیر

مناقصات لوله کانال تلگرام