طرح های آبیاری برخوار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در برخوار

مناقصات لوله کانال تلگرام