طرح های آبیاری بدره

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بدره

مناقصات لوله کانال تلگرام