طرح های آبیاری بجنورد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بجنورد

مناقصات لوله کانال تلگرام