طرح های آبیاری بجستان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بجستان

مناقصات لوله کانال تلگرام