طرح های آبیاری باوی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در باوی

مناقصات لوله کانال تلگرام