طرح های آبیاری بافق

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بافق

مناقصات لوله کانال تلگرام