طرح های آبیاری باغ ملک

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در باغ ملک

مناقصات لوله کانال تلگرام