طرح های آبیاری باخرز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در باخرز

مناقصات لوله کانال تلگرام