طرح های آبیاری بابل

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در بابل

مناقصات لوله کانال تلگرام