طرح های آبیاری ایلام

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ایلام

مناقصات لوله کانال تلگرام