طرح های آبیاری ایرانشهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ایرانشهر

مناقصات لوله کانال تلگرام