طرح های آبیاری ایذه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ایذه

مناقصات لوله کانال تلگرام