طرح های آبیاری ایجرود

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ایجرود

مناقصات لوله کانال تلگرام