طرح های آبیاری اهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اهر

مناقصات لوله کانال تلگرام