طرح های آبیاری اندیکا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در اندیکا

مناقصات لوله کانال تلگرام