طرح های آبیاری انار

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در انار

مناقصات لوله کانال تلگرام