طرح های آبیاری امیدیه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در امیدیه

مناقصات لوله کانال تلگرام