طرح های آبیاری املش

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در املش

مناقصات لوله کانال تلگرام